ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ НЕВИКЛЮЧНИХ ПРАВ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН – ПЛАТФОРМИ (в редакції від 14.04.2020 року)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний договір-оферта на надання невиключних прав використання онлайн - платформи (далі - Договір) визначає порядок надання невиключних прав на використання Онлайн - платформи SMARTUM, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ СМАРТУМ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 41778029), що має назву надалі «Агрегатор», в особі директора Василенко Олександри Афанасіївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, що іменується надалі «Клієнт», з другої сторони, надалі окремо іменовані «Сторона», а спільно «Сторони».

1.2. Відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України даний Договір є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) усіх умов якої є вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття ним пропозиції укласти цей Договір, зокрема надання Клієнтом в Особистому кабінеті погодження з умовами цього Договору та використання Онлайн - платформи SMARTUM.

1.3. Клієнт вважається таким, що здійснив акцепт даної оферти (беззастережно прийняв умови даного Договору), з моменту вчинення дій, передбачених п. 1.2. цього Договору. Акцепт даної оферти означає, що Клієнт згодний з усіма положеннями цього Договору (зобов’язуються їх виконувати) та з тим, що Договір має таку ж юридичну сили, якби він був укладений між Сторонами в письмовому вигляді.

1.4. Датою укладення Договору вважається дата надання Клієнтом в Особистому кабінеті погодження з умовами цього Договору.

1.5. Цей Договір розміщений на Сайті і в Особистому кабінеті Клієнта на Онлайн - платформі SMARTUM.

1.6. Цей Договір може укладатися батьками (законними представниками) на користь своїх дітей.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Сайт – веб-сайт, що містить інформацію про Онлайн - платформу SMARTUM, а також про порядок надання невиключних прав на використання Онлайн - платформи SMARTUM, розміщений в мережі Інтернет за веб-адресою https://smartum.com.ua.

2.2. Онлайн - платформа SMARTUM - багатофункціональна онлайн – платформа, яку розміщено в мережі Інтернет за веб-адресою https://platform.ama-kids.com, з використанням якої Користувач може надавати Клієнтам Послуги.

2.3. Особистий кабінет (Користувача, Клієнта) - спеціальний закритий підрозділ Онлайн - платформа SMARTUM, доступ до якого має лише зареєстровані і авторизовані Користувачі та Клієнти та в якому міститься персональна інформація про Користувачів та Клієнтів, плани уроків, онлайн - рахунки, навчальні ігри, CRM – система, методичні матеріали та аудіовізуальний контент методики «Ментальна арифметика», програмний інтерфейс взаємодії Користувача і його Клієнта, інші програмні засоби та інформація, необхідні для надання Користувачем Клієнту Послуг.

2.4. Користувач - юридична або фізична особа-підприємець, яка здійснила акцепт даної оферти (прийняла умови даного Договору), отримала Авторизаційні дані для доступу до Онлайн - платформи SMARTUM та надає Клієнтам Послуги.

2.5. Тренер – атестована Агрегатором фізична особа, яка з використанням Авторизаційних даних Користувача через Особистий кабінет Користувача надає Клієнтам Послуги.

2.6. Клієнт - фізична особа, яка отримала Авторизаційні дані для особистого доступу (в тому числі доступу дитини законним представником якої є така фізична особа) до Особистого кабінету та якій Користувач надає Послуги.

2.7. Конфіденційна інформація - будь-яка інформація (в тому числі, яка є комерційною таємницею Агрегатора), в будь-якому вигляді і на будь-якому носії, до якої Користувач (в тому числі його тренер) та Клієнт отримали доступ відповідно до цього Договору, зокрема, але не виключно: інформація розміщена на Онлайн - платформі SMARTUM, стандарти, посібники, методики навчання, положення та інша інформація, яка стосується функціонування Онлайн - платформи SMARTUM та надання Послуг.

2.8. Авторизаційні дані - дані для доступу до Особистого кабінету, що включають в себе логін і пароль, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача та Клієнта в Онлайн - платформі SMARTUM.

2.9. Авторизація – процедура входження Користувача або Клієнта до Особистого кабінет з використанням Авторизаційних даних.

2.10. Оплата за послуги - безповоротна періодична плата, яка сплачується Клієнтом на користь Користувача за використання Онлайн - платформи SMARTUM, розмір якої встановлено в Прайс-листі Користувача.

2.11. Послуги - послуги інтелектуального розвитку по методиці «Ментальна арифметика», які надає Користувач своїм Клієнтам в режимі «онлайн» з використанням Онлайн - платформи SMARTUM.

2.12. Заняття - це процес надання Послуги (проведення онлайн навчання) тривалістю 50 хвилин (п’ятдесят) при якому зв'язок між Користувачем та Клієнтом підтримується в режимі реального часу через Онлайн - платформою SMARTUM з використанням мережі Інтернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Агрегатором Клієнту невиключних прав на використання Онлайн - платформи SMARTUM на умовах цього Договору з метою отримання Клієнтом Послуг Користувача.

3.2. Авторизаційні дані для доступу до Особистого кабінету Клієнт може отримати лише через відповідного Користувача, який в подальшому і надаватиме Послуги Клієнту.

3.3. З метою додаткового врегулювання правовідносин, які виникають між Користувачем та його Клієнтом щодо надання Послуг, Користувач та Клієнт можуть додатково укладати відповідний Договір.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН - ПЛАТФОРМИ SMARTUM

4.1. З метою отримання Авторизаційних даних і доступу до Особистого кабінету, Клієнт надає Користувачу необхідні відомості про себе, а Користувач самостійно вносить такі відомості у відповідний розділ Онлайн - платформи SMARTUM.

4.2. Особистий кабінет Клієнта реєструється після того, як Користувач самостійно внесе відомості про Клієнта у відповідний розділ Онлайн - платформи SMARTUM. Після внесення відповідних відомостей про Клієнта та сплати Клієнтом Оплати за послуги на користь Користувача Агрегатор надсилає на електронну пошту Клієнта Авторизаційні дані.

4.2.1. Клієнту заборонено передавати свої Авторизаційні данні будь-яким третім особам, окрім випадків передачі Авторизаційних даних батьками (законними представниками) своїй дитині в інтересах якої було укладено цей Договір.

4.3. Доступ до Особистого кабінету Клієнта на Онлайн - платформі SMARTUM надається на умовах передоплати на 28 (двадцять вісім) днів після сплати Клієнтом на користь Користувача Оплати за послуги. У вказані 28 (двадцять вісім) днів кількість Занять має відповідати запланованому графіку Занять, узгодженому між Користувачем і Клієнтом та розміщеному в Особистому кабінеті.

4.4. Вхід до Особистого кабінету (використання Онлайн - платформи SMARTUM) може здійснюватися як через веб-сайт https://platform.ama-kids.com так і через відповідний мобільний додаток SMARTUM.

4.5. З метою уникнення випадків зупинення надання доступу Клієнту до свого Особистого кабінету, Клієнт повинен самостійно відстежувати вчасність і повноту сплати Оплати за послуги Користувачу.

4.6. Агрегатор залишає за собою право призупинити надання доступу Клієнту до Онлайн - платформи SMARTUM (Особистого кабінету) або розірвати цей Договір з Клієнтом в односторонньому порядку в разі, якщо:

4.6.1. Якщо в ході здійснення перевірки будуть виявлені порушення умов цього Договору;

4.6.2. Клієнт не виконує вимоги та вказівки Агрегатора, які стосуються використання Онлайн - платформи SMARTUM, отримання Послуг, будь-чого іншого, що стосується даного Договору;

4.6.3. Клієнт передав свої Авторизаційні дані третій особі, окрім випадків передачі Авторизаційних даних батьками (законними представниками) своїй дитині в інтересах якої було укладено цей Договір;

4.6.4. У разі не здійснення Клієнтом на користь Користувача оплати Послуг

4.7. Клієнт самостійно несе відповідальність за збереження і не розголошення своїх Авторизаційних даних. Всі дії, здійснені на Онлайн - платформі SMARTUM з використанням Авторизаційних даних Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом. Клієнт самостійно несе відповідальність перед Агрегатором та третіми особами за всі дії, вчинені з використанням його Авторизаційних даних. Агрегатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Авторизаційних даних Клієнта третіми особами.

4.8. Агрегатор не несе відповідальності в разі неможливості доступу Клієнта до Онлайн – платформи SMARTUM (Особистого кабінету) з причин, не залежних від Агрегатора (в тому числі несплати Користувачем Абонентської плати за Клієнта, зупинення надання доступ Користувача до Онлайн - платформи SMARTUM (Особистого кабінету).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГРЕГАТОРА

5.1. Агрегатор зобов'язується:

5.1.1. Надати Клієнту невиключне право використання Онлайн - платформи SMARTUM в порядку і на умовах, визначених у цьому Договорі.

5.1.2. Своєчасно усувати технічні проблеми роботи Онлайн - платформі SMARTUM.

5.2. Агрегатор має право:

5.2.1. Тимчасово призупинити надання доступу до Онлайн – платформи SMARTUM на час усунення технічних або інших недоліків в роботі Онлайн – платформи SMARTUM або на час проведення регламентних технічних робіт.

5.2.2. У випадках передбачених цим Договором призупинити доступ Клієнта до Онлайн – платформи SMARTUM (Особистого кабінету) або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку.

5.2.3. В будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних про нього, які містяться в Онлайн – платформі SMARTUM, у зв'язку з цим вимагати надання скан-копій відповідних документів для підтвердження таких даних (ненадання яких, на розсуд Агрегатора, може бути прирівняне до порушення умов цього Договору).

5.2.4. З власної ініціативи, без узгодження з Клієнтом, в будь-який момент змінювати і доповнювати цей Договір, додатки до нього і інші документи, які розміщені в мережі Інтернет в зв'язку з укладенням чи виконанням цього Договору, при цьому розміщення таких змін і доповнень здійснюється на Сайті та / або Особистому кабінеті Клієнта.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

6.1. Клієнт зобов'язується:

6.1.1. До моменту акцепти даної оферти (погодження з умовами цього Договору), ознайомитись з актуальною редакцією цього Договору.

6.1.2. Надавати Користувачу актуальні данні для внесення їх у відповідну форму на Онлайн - платформі SMARTUM. У разі зміни таких даних, повідомляти про це Користувача.

6.1.3. Самостійно забезпечити себе всім необхідним для доступу до Онлайн – платформи SMARTUM та отримання Послуг (комп’ютером, смартфоном, доступом до мережі Інтернет та ін.).

6.1.4. При використанні Онлайн - платформи SMARTUM дотримуватися всіх вимог та вказівок Агрегатора щодо її використання, які обумовлено цим Договором, внутрішніми актами Агрегатора, з якими його було ознайомлено, а також положення чинного законодавства України, в тому числі законодавства про інтелектуальну власність.

6.1.5. Виконувати внутрішні правила процесу навчання (отримання Послуг), зокрема, але не виключно:

  • перенесення і скасування Заняття Клієнтом може бути здійснена не пізніше 8 (вісім) годин до початку Заняття. Недотримання зазначеного строку прирівнюється до неявки Клієнта на Заняття. Кількість можливих переносів і скасувань Занять в календарному місяці: перенесення 1 (одного) Заняття можливе при графіку Занять 1 (одне) Заняття в тиждень; перенос 2 (двох) Занять при графіку Занять 2 (Два) і більш Заняття на тиждень. При перевищенні зазначеного ліміту перенесення і скасування занять не здійснюється;
  • якщо у встановлений графіком Занять час Клієнт не увійшов на Онлайн - платформу SMARTUM і не доступний для дзвінка Тренера, Тренер протягом 25 хвилин з початку Заняття повторює спроби зв'язатися з Клієнтом. Якщо протягом 25 хвилин з початку Заняття Тренеру вдалося зв'язатися з Клієнтом, то заняття проводитимуться в скороченому варіанті протягом часу, що залишився для проведення Заняття, при цьому Заняття вважається проведеним. Якщо протягом 25 хвилин з початку Заняття Тренеру не вдається зв'язатися з Клієнтом, Заняття вважається проведеним;
  • якщо у встановлений графіком Занять час початку Занять плюс 5 (п'ять) хвилин Клієнт не отримує дзвінка від Тренера, він зобов'язаний негайно повідомити про це Користувача будь-яким доступним способом. Заняття, які не відбулися з вини Користувача (його Тренера) переносяться в повному обсязі на інші, узгоджені з Клієнтом, час і дату.

6.1.6. Не зловживати наданими Клієнту можливостями по використанню Онлайн - платформи SMARTUM і не здійснювати дій, які впливають на нормальну роботу Онлайн – платформи SMARTUM.

6.1.7. Не передавати третім особам свої Авторизаційні дані, окрім випадків передачі Авторизаційних даних батьками (законними представниками) своїй дитині в інтересах якої було укладено цей Договір.

6.1.8. Не здійснювати копіювання, вивантаження чи інше вилучення будь-яких елементів Онлайн - платформи SMARTUM для використання у власних інтересах та/або в сторонніх системах (веб-ресурсах, комп’ютерних програмах та ін.), якщо такі дії не були додатково письмово погоджені з Агрегатором.

6.1.9. Використовувати інформацію, яку розміщено на Онлайн - платформі SMARTUM, інформацію та документи, які йому буде передано Агрегатором та /або Користувачем на виконання умов цього Договору, виключно для цілей, пов’язаних з отриманням Послуг.

6.1.10. Протягом 3 (трьох) днів з моменту направлення, виконувати вказівки та вимоги Агрегатора, які стосуються використання Онлайн - платформи SMARTUM, отримання Послуг, будь-чого іншого, що стосується даного Договору.

6.1.11. Не розголошувати Конфіденційну інформацію, а у випадку її розголошення – відшкодувати Агрегатору завдану цим шкоду.

6.1.12. Не порушувати права Агрегатора на об’єкти права інтелектуальної власності доступ до яких отримав Клієнт відповідно до умов цього Договору.

6.1.13. Не вчиняти дії, які можуть зашкодити діловій репутації Агрегатора та/або призвести до формування в третіх осіб негативного враження про Онлайн - платформу SMARTUM.

6.1.14. Постійно відстежувати в Онлайн – платформі SMARTUM та Сайті інформацію щодо внесення змін в цей Договір.

6.1.15. Виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

6.2. Клієнт має право:

6.2.1. На отримання невиключного права по використанню Онлайн – платформи SMARTUM в установленому Договором порядку.

6.2.2. Використовувати весь функціонал Онлайн - платформи SMARTUM відповідно до умов цього Договору.

6.2.3. Вимагати від Користувача надання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору.

6.2.4. У випадках та порядку передбаченому цим Договором, Перенести Заняття, повідомивши про це Користувача не менше ніж за 8 (вісім) годин до початку Заняття.

6.2.5. Розірвати цей Договір, письмово або в усній формі повідомивши про це Користувача за 5 (п’ять) днів до дня розірвання Договору.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Протягом всього строку дії Договору Агрегатор докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі строки. При цьому Агрегатор не гарантує відсутності ризику виникнення можливих помилок і збоїв при використанні Онлайн – платформи SMARTUM, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення.

7.2. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті цього Договору, Агрегатор не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій в тому числі щодо відповідності функціоналу Онлайн - платформи SMARTUM конкретним цілям Клієнта, щодо результатів отримання Клієнтом Послуг.

7.3. Погоджуючись і приймаючи умови цього Договору, Клієнт запевняє Агрегатора і гарантує, що:

7.3.1. Він вказав достовірні свої дані, в тому числі персональні, при реєстрації на Онлайн – платформі SMARTUM.

7.3.2. Він укладає Договір добровільно і при цьому Клієнт: повністю ознайомився та беззастережно погоджується з усіма без включень умовами цього Договору; повністю розуміє предмет цього Договору; повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цього Договору.

7.3.3. Він має усі права і повноваження, які необхідні для укладення та виконання цього Договору.

7.4. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт визнає, що Онлайн – платформа SMARTUM, інформація розміщена на ній та інформація надана йому на виконання умов цього Договору є об’єктом права інтелектуальної власності всі права на які належать Агрегатору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов цього Договору.

8.2. Агрегатор ні за яких обставин не несе відповідальності за цим Договором за:

8.2.1. будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності Користувача, Клієнта та / або третіх осіб;

8.2.2. будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду клієнта і / або третіх осіб незалежно від того, міг Агрегатор передбачити можливість таких збитків чи ні;

8.2.3. неналежного виконання цього Договору, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасність наданих Користувачем та / або Клієнтом відомостей, необхідних для виконання цього Договору, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Користувача та / або Клієнта.

8.3. Клієнт несе відповідальність в повному обсязі за: дотримання всіх вимог законодавства про інтелектуальну власність та іншого законодавства України; достовірність відомостей, зазначених ним при реєстрації на Онлайн – платформі SMARTUM і достовірність гарантій і запевнень Клієнта, що містяться в цьому Договорі.

8.4. Агрегатор не несе відповідальності за неналежне оформлення правовідносин між Користувачем та Клієнтом щодо надання Послуг та надання Користувачем Послуг не належної якості.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі суперечки і розбіжності, за цим Договором, вирішуватимуться шляхом переговорів на основі чинного законодавства України.

9.2. Якщо суперечки між Сторонами щодо укладання та виконання Договору не вирішені шляхом переговорів, вони можуть бути вирішені в судовому порядку.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Погоджуючись з умовами цього Договору Клієнт надає Користувачу та Агрегатору свою згоду на обробку наступних свої персональних даних (в тому числі персональних даних осіб, законним представником яких він є): ПІБ, контактний телефон, адреса електронної пошти.

10.2. Обробка вказаних персональних даних здійснюється Агрегатором та Користувачем з метою виконання умов цього Договору, організації надання Послуг, збирання і аналіз інформації про Послуги, розроблення акцій лояльності, в маркетингових, в інших комерційних цілях, а також з метою дотримання вимог законодавства України.

10.3. Клієнт дає згоду на здійснення будь-яких дій щодо вказаних вище персональних даних, які необхідні для досягнення зазначених вище цілей, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання (в електронному вигляді та на паперовому носії), уточнення (оновлення, зміна), передачу, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними з урахуванням чинного законодавства України.

10.4. Згода на обробку персональних даних надається на весь строк дії цього Договору.

11. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА

11.1. Всі об'єкти інтелектуальної власності, доступні за допомогою Онлайн – платформи SMARTUM, Особистого кабінету, додатку SMARTUM, в тому числі програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, навчальні та методичні матеріали, програми для ЕОМ, засоби індивідуалізації (фірмове найменування, торговельні марки, знаки обслуговування, комерційні позначення), а також права на програми (методики) з навчання - як творів, бази даних та інші об'єкти, а також будь-який контент, є об'єктами виняткових прав Агрегатора або використовуються Агрегатором на законних підставах.

11.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів та інформації Онлайн - платформи SMARTUM можливо тільки в рамках цього Договору. Клієнту надається невиключне право використання Онлайн – платформи SMARTUM, додатку SMARTUM і будь-яких їх сервісів в обсязі і на строк, передбачений цим Договором. Права використання Онлайн – платформи SMARTUM, додатку SMARTUM і будь-якого їх сервісу передаються Клієнту шляхом надання доступу до Онлайн – платформи SMARTUM. Ніякі елементи, в тому числі будь-який контент, зміст Онлайн - платформи SMARTUM, Особистого кабінету або додатку SMARTUM не можуть бути використані без попереднього дозволу Агрегатор іншим чином, а ніж це передбачено цим Договором. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

11.3. Онлайн - платформа SMARTUM, додаток SMARTUM і весь їх функціонал, надаються в стані «як є». Агрегатор не гарантує їх доступність в будь-який момент. Клієнт не має права вимагати внесення будь-яких змін в Онлайн - платформу SMARTUM, додаток SMARTUM і в їх функціонал.

11.4. Агрегатор не несе відповідальності за очікування Клієнта у зв'язку з результатами використання Онлайн – платформи SMARTUM, додатка SMARTUM і їх функціоналу, за їх придатність, і не гарантує їх відповідність певним спеціальним вимогам Клієнта, або можливість настройки (зміни) їх розділів відповідно до переваг Клієнта. Агрегатор також не гарантує, що Онлайн - платформа SMARTUM, додаток SMARTUM і їх функціонал повністю вільні від дефектів і помилок, і повинні функціонувати безперебійно і в обов'язковому порядку.

11.5. Використання Онлайн - платформи SMARTUM, додатку SMARTUM і їх функціоналу здійснюється Клієнтом виключно під свою відповідальність і на власний ризик. Агрегатор не гарантує безперебійне функціонування Онлайн - платформи SMARTUM, додатку SMARTUM і їх функціоналу і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Клієнту в результаті їх використання. Агрегатор не несе відповідальності за ризик настання несприятливих наслідків, які настануть або можуть настати в результаті невідповідності використовуваного Клієнтом обладнання, програмного забезпечення або каналів зв'язку встановленим вимогам щодо захисту персональних даних від несанкціонованого (протиправного) посягання третіх осіб.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які не могли бути ні передбачені, ні запобігти розумними діями жодної із Сторін (страйки, стихійні лиха, погодні умови, що впливають на здійснення праці, військові дії, розпорядження влади, епідемії, терористичні акти або загрози терористичних актів та ін.), виконання зобов'язань Сторін за цим Договором відкладається на той час, протягом якого будуть діяти обставини непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) календарних місяці. Після закінчення даного строку, якщо сторони не домовилися про інше і обставини непереборної сили продовжують діяти, Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим Договором.

12.2. Сторона, для якої, в зв'язку з форс-мажорними обставинами, створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна повідомити іншу Сторону про настання (і припинення) зазначених обставин в строк не пізніше 3 (трьох) днів, з моменту виявлення факту їх настання (або припинення). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про зазначені обставини позбавляє Сторону права посилатися на будь-які з цих обставин і не звільняє від відповідальності за цим Договором.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту цього Договору і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами.

13.2. Права і обов'язки за цим Договором не можуть бути передані або переуступлені Стороною третім особам без попереднього отримання письмового дозволу іншої Сторони на виконання цієї дії.

13.3. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, що становить Конфіденційну інформацію та всю інформацію, що передається по Договору.

13.4. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані в процесі переговорів або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

13.5. Документи, передані за допомогою факсимільного зв'язку, а також електронною поштою на адреси, зазначені Клієнтом при реєстрації на Онлайн – платформі SMARTUM, або в Особистому кабінеті і в Договорі, мають повну юридичну силу.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ СМАРТУМ Україна»
Код ЄДРПОУ 41778029;
Адреса електронної пошти: [email protected]
Місцезнаходження: 69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 20
UA193133990000026003055731926